Salvati copiii

Articole

8

Diminețile de școală – cum să vă pregătiți copiii fără luptă? / Mornings during school days – how to prepare your child without having to put up a fight?

Copiii nu înţeleg sensul timpului, ca adulţii. Acest lucru poate face ca trezirea de dimineaţă, pentru şcoală, să fie un moment stresant pentru multe familii. Atât presiunea timpului cât şi dorinţa de a fi cât mai eficienţi pot transforma dimineţile într-un adevărat context de „luptă”.

Traversarea cu succes a acestei perioade vă ajută şi pe voi, ca părinţi. Cercetările arată că dificultăţile şi certurile care apar cu copilul, dimineaţa, vă îngreunează ziua de muncă şi creşte chiar riscul de a avea un accident la locul de muncă.

Iată câteva idei pentru a gestiona mai bine presiunea acestor dimineţi – chiar dacă lucrurile nu funcţionează întotdeauna calm!

 

Noaptea de dinainte
• Încercaţi să aflaţi cu o seară înainte, sau chiar mai devreme, dacă urmează să se întâmple ceva special la şcoală;
• Pregătiţi gustarea şi aranjaţi masa pentru micul dejun;
• Pregătiţi copilul pentru baie seara. Dacă se spală cu o seară înainte, nu va trebui să vă îngrijoraţi că va fi necesar mai mult timp pentru asta, de dimineaţă;
• Dacă intuiţi că sunt lucruri care ar putea duce la discuţii dimineaţa, vorbiţi despre acestea cu o seară înainte, când toată lumea are mai mult timp şi este mai puţin stresată (ex: alegerea hainelor sau ce se va cumpăra pentru prânz).
• Dacă există un caiet cu însemnări ale copilului pentru şcoală, citiţi cu o seară înainte, mai pot fi lucruri ce necesită pregătire. Pregătiţi  hainele copilului, semnaţi în carnetul de note dacă este necesar, rugaţi copilul să pregătească ghiozdanul şi verificaţi împreună cu el dacă a pus tot ce îi va trebui ziua următoare.

 

Dimineaţa
• Trezirea cu 15-30 minute mai devreme poate ajuta ca lucrurile să decurgă mai calm. Asiguraţi-vă că rămâne destul timp pentru a ajunge de acasă, la şcoală. „Alergătura” poate creşte nivelul de stres;
• Buna dispoziţie poate fi molipsitoare. Abordaţi dimineţile cât de pozitiv şi de optimist puteţi;
• Dimineţile sunt mai uşoare dacă cei mici pot face singuri anumite lucruri;
• Odată ce copiii sunt suficient de mari şi se pot îmbrăca singuri, pot pune micul dejun şi strânge după ei, lucrurile devin mai uşoare pentru toţi;
• În cazul în care copiii sunt mici, amintiţi-le ce aşteptaţi să facă şi când. Puteţi utiliza liste, chiar cu imagini, care să amintească lucrurile de făcut;
• Unii copii se trezesc mai uşor dacă au un ceas cu alarmă;
• Încercaţi să eliminaţi orice stimul care distrage atenţia. Televizorul este unul dintre „vinovaţii” care poate distrage copiii de la pregătirile de dimineaţă. Ţineţi televizorul deschis doar dacă acest lucru vine ca o recompensă – atunci când copilul a fost gata la timp;
• Concentraţi-vă atenţia asupra lucrurilor pozitive. Încercaţi să vă uitaţi la comportamentul bun şi să vă asiguraţi că faceţi comentarii pozitive – laudă şi încurajare, compensând astfel instrucţiunile şi mustrările.
• Folosiţi surprizele pentru a sărbători cooperarea dintre voi şi faptul că a fost gata la timp cu pregătirile. Ceva bun în pachetul pentru şcoală sau o poveste în plus seara pot fi suficiente.
• Încercaţi să nu daţi prea multă atenţie copilului dacă se plânge sau încearcă să amâne lucrurile. Chiar şi atenţia „negativă”- faptul că le facem observaţie de exemplu, încurajează copilul să îşi menţină acest comportament.

 

Ştiaţi că?
• Primele ore ale dimineţii sunt cele mai potrivite pentru învăţare?
• Dimineţile sunt mai uşoare atunci când copiii obişnuiesc să doarmă de la 20.00-20.30?

Modul în care decurg lucrurile dimineaţa poate stabili tonul întregii zile. Copiii care ajung la şcoală calmi, relaxaţi, hrăniţi au cele mai bune resurse în primele ore ale zilei.

Andreea BIJI
psiholog clinician, psihoterapeut de familie

 

Children do not understand the concept of time as adults do. This can transform waking up in the morning to go to school in a stressful moment for many families. Both the pressure of time and the wish to be more effective can turn mornings in a genuine “battle field”.

Going through this period with success can also help you as parents. Research shows that the difficulties and arguments which occur in the morning with your child may weigh on your day at work and even increase the risk of a work-related accident.

Here are several ideas to better manage the pressure of those mornings – despite things do not always evolve in a composed manner!

The night before
• Try to find out a night before or even sooner if something special is scheduled at school;
• Prepare the snack and set the table for breakfast;
• Prepare the child for bath in the evening. If the child takes his/her bath one night before, you will not have to worry that you will need extra time for this in the morning;
• If you feel that there are aspects leading to an argument in the morning, discuss it a night before, when everyone has more time at their disposal and is less stressful (i.e. choosing clothes or what to buy for lunch).
• If you have a notebook where your child notes what he/she needs for school, read it one night before, as there might be things which require preparation. Prepare your child’s clothes, sign the school report if necessary, ask the child to prepare his/her backpack and check it again together to see if he/she took everything he/she needs the next day.

In the morning
• Waking up 15-30 minutes earlier can help things run more smoothly. Make sure there is sufficient time to get from home to school. “Being on the run” may boost the stress level;
• A positive mood can be contagious. Be as positive and optimistic as you can when dealing with mornings;
• Mornings become simpler if the little ones are able to do certain things on their own;
• Once the children are old enough to dress themselves, make breakfast and clean up after, things become easier for all;
• If the children are younger, remind them what you expect them to do and when. You may use lists, even pictures, to make it easier for them to remember the things that must be achieved;
• Some children wake up faster if they have an alarm clock;
• Try to eliminate any stimuli that can distract their attention. TV is one of the “culprits” that can distract children from morning preparations. Keep the TV on only if it comes as a reward – when the child is ready in time;
• Focus your attention on the positive things. Try to pay attention to the positive behaviour and make sure you are offering positive feedback – compliments and encouragement, thus compensating instructions and scolding.
• Use surprises to celebrate your cooperation and the fact that he/she was ready in time. Something good in the school snack or an additional story in the evening may be sufficient.
• Try not pay too much attention if the child complains or tries to delay things. “Negative” attention – when you are making an observation you encourage the child to continue with this behaviour.

Did you know that?
• The first hours of the morning are the best for learning?
• Mornings are easier when children are used to falling asleep at 20:00 – 20:30?

The way things go in the morning can set the tone for the entire day. Children who arrive to school more calm, relaxed, fed have the best resources during the first classes of the day.

Andreea BIJI
Clinical psychologist, family therapist